Close

STYLISH & WISE

A trend seeker portal how to stay stylish and wise in the world of art, fashion, lifestyle and beauty.

VOGUE IN THE LITERATURE

VOGUE IN THE LITERATURE

The next 3 positions I would like to make you more familiar with are not only having Vogue in common as the keyword in their titles but are also a really valuable introduction into the fashion world. 

Kolejne trzy pozycje, które chciałabym Wam przybliżyć nie tylko mają ze sobą wspólne słowo klucz w tytule, ale także wartą zgłębienia treść modową.

Vogue in literature1 - Stylish&Wise

INSIDE VOGUE – My Diary of Vogue’s 100th Year

Author: Alexandra ShulmanVogue in literature3 - Stylish&Wise

 • Who is the author

Alexandra Shulman was an important co-creator of British Vogue, in which she worked as a fashion editor between 1992 and 2017. After 25 years she decided to become a freelancer – to some of her current tasks belong holding a position of a vice-president of the London Library or writing articles for ‘Business of Fashion’. 

 • The format

The book has a very clear form of a journal, however it is filled more with a professional than personal content. The details written down day after day during a year, which was characterized by the 100th anniversary of the British Vogue on the market are strongly resembling Alexandra’s diary.

 • The aim

The author herself admits that the 100th year of the magazine on the British market was the year worth to remember. The experiences described in the book were vividly presenting work in the fashion business from a perspective of a person standing behind the most fashionable magazine in the world. What is more, filling in pages with the memories was quite therapeutical for Alexandra – the process of creating this book helped her to cope with stress of everyday’s challenges that Vogue editor needs to face.

 • The choice of topics

The content of the book is related to the work inside the fashion magazine company. We have a chance to get to know lots of people working in the entertainment and fashion industry, who the author used to cooperate with. Additionally, we can gain an insight into events related to the celebration of the 100 years anniversary of the magazine. A very interestingly described plan for having a royal couple on the magazine 100th cover was one of them.


 • Kim jest autor

Alexandra Shulman pełniła funkcję edytora brytyjskiego Vogue od 1992 do 2017 roku. Po 25 latach pracy w magazynie została freelancerem i do jednych z jej zajęć należy pozycja ‘vice-president’ of the London Library, czy pisanie artykułów do ‘Business of Fashion’. 

 • Format

Książka ma przejrzysty format dziennika o bardziej zawodowym niż prywatnym charakterze, jednak detale spisywane dzień po dniu w roku, w którym przypadała 100letnia rocznica istnienia pisma na rynku przywołują na myśl pamiętnik redaktorki.

 • Cel napisania

Jak sama autorka przyznaje, ten setny rok Vogue był obfity w wydarzenia w świecie modowym wartym upamiętnienia, zwłaszcza, ze detale odzwierciedlały niezwykle dokładnie pracę w branży modowej. Spisywanie wspomnień było również terapeutyczne dla Alexandry – pomagały jej radzić sobie z napięciem dnia codziennego.

 • Wybór tematów

Treść książki oscyluje wokół tematów związanych z pracą w czasopiśmie modowym od kuchni. Pada wiele nazwisk, z którymi w tym czasie współpracowała Alexandra, jak i wiele szczegółów dotyczących przedsięwzięć związanych ze świętowaniem rocznicy magazynu – jak np. plan umieszczenia brytyjskiej pary książęcej na okładce jubileuszowego wydania.


THE VOGUE FACTOR

Author: Kirstie ClementsVogue in literature5 - Stylish&Wise

 • Who is the author

Kirstie Clements began working at Australian Vogue as a secretary in 1985 until she got promoted to the editor-in-chief in 1999. Her adventure with the magazine ended up in 2012. Shortly after, her book describing the fashion world and her personal struggles during the editor’s work appeared in book stores.

 • The format

Pleasantly simple format clearly separated into chapters allows you to quickly get absorbed into the reading. The lack of illustrations is compensated by the colourful descriptions of the fashion world, which Kristie co-created together with the other CEO of the Vogue magazine.

 • The aim 

The author begins her story with the presentation of her last day at Vogue, which was an immediate and unexpected release from her function combined with an order to leave the editorial office. By writing this book, Kristie saved some elements of her work from being forgotten, which commonly are unknown to the average reader of the magazine.

 • The choice of topics

In the following chapters, Kirstie shows us how her everyday duties looked like. We can learn about the behaviour of models during photo shootings in African locations, years spent in Paris, or about Karl The King, as the editor-in-chief named Karl Lagerfeld. The author also describes these more difficult moments, such as unexpected betrayals or impossible to meet deadlines. Also, the beauty industry gets its own chapter in the book, which makes it difficult to stop reading this position along with other topics related to the fashion industry’s world. I recommend the book especially for the upcoming holiday travel season – a very ‘light’ (figuratively and literally!) and  addictive position to read, ideal for fashion enthusiasts.


 • Kim jest autor

Kirstie Clements rozpoczęła pracę w Vogue Australian jako sekretarka w 1985 roku, awansującą na redaktor naczelną w roku 1999. Swoją przygodę z magazynem zakończyła w roku 2012. Wkrótce potem ukazała się jej książka opisująca świat mody i jej osobiste zmagania w pracy redaktor naczelnej. 

 • Format

Niezwykle prosty format przejrzyście podzielony na rozdziały pozwala na szybkie pochłonięcie lektury. Brak ilustracji rekompensują barwne opisy świata mody, który wraz z innymi CEO magazynu Vogue tworzyła Kirstie.

 • Cel napisania

Autorka zaczyna swą historię od przedstawienia swego ostatniego kroku w Vogue, jakim było natychmiastowe i niespodziewane zwolnienie jej z pełnionej funkcji i nakazanie opuszczenia redakcji. Poprzez napisanie tej pozycji, Kerstin uchroniła przed zapomnieniem elementy swojej pracy, jakże tajemne dla przeciętnej czytelniczki magazynu.

 • Wybór tematów

W kolejnych rozdziałach Kerstin pokazuje nam jak wyglądały codzienne obowiązki przy tworzeniu pisma. Możemy dowiedzieć się o zachowaniu modelek na sesjach zdjęciowych w afrykańskich zakątkach, latach spędzonych w Paryżu, czy o „królu” Karlu, jak nazywała Karla Lagerfelda redaktor naczelna. Autorka opisuje także te trudniejsze momenty, jak np. niespodziewane zdrady, czy niemożliwe do dotrzymania terminy. Również branża „beauty” dostaje swój osobny rozdział w książce, co sprawia, że wraz z innymi tematami dotyczącymi blichtru przemysłu modowego ciężko oderwać się od tej pozycji. Polecam zwłaszcza na nadchodzący sezon podróży wakacyjnych – lekka (w przenośni i dosłownie!) i wciągająca lektura, idealna dla modowych pasjonatów.


UNSEEN VOGUE – The secret history of fashion photography

Authors: Robin Derrick i Robin MuirVogue in literature4 - Stylish&Wise

 • Who are the authors?

Robin Muir is not only a writer of articles for World of Interiors and Vogue. In British Vogue, he was also the head of the photography department – the same function he held at the Sunday Telegraph Magazine. Robin Derrick worked as a creative director in the British edition of Vogue until 2012. Moreover, he is also among others a fashion and portrait photographer. Together with Robin Muir they released Unseen Vogue, as well as People in Vogue and Vogue Covers.

 • The format

Pictures with descriptions, pictures without descriptions. An album in the form of a book. A book in the form of an album. Single frames, parts of whole photo shootings. Polaroids, clichés and photos ready for publication with signed outfit parts. In addition letters and sketches.

 • The aim

The book, which is more like an album than a reading position shows a lot of pictures that had  been taken, but for various reasons never made it to the pages of the British Vogue. Some of them were rejected in the final editting of the magazine, e.g. due to their too innovative styling or the technique of a photography, some due to the poorly managed composition, and some for such a trivial reason as a lack of space.

 • The choice of topics

Amazing descriptions that are written next to pictures tell their stories in a way that allows you to move even several decades back and see the young Twiggy posing for a photo in a short black dress. Whether it’s a stylist or a beginning photographer – everyone interested in the topic of fashion photo shootings will find a lot of inspiration in this position, and above all, in-depth look at how fashion photography has evolved over the years. The black and white photography of Cindy Crawford in a silver-sequined swimsuit parading across New York streets, which was taken by Patric Demarchelier in 1990, is one of many pictures that personally fascinated me. Attention – you can spend hours with this position! The photographies are enchanting!


 • Kim są autorzy

Robin Muir to nie tylko pisarz artykułów do World of Interiors i Vogue. W brytyjskim Vogue stał także na czele działu fotograficznego, tak jak i w Sunday Telegraph Magazine. Robin Derrick działał do 2012 jako dyrektor kreatywny w brytyjskim wydaniu Vogue, jest także fotografem m.in. modowym i portretowym. Razem z Robinem Muir wydali wspólnie oprócz Unseen Vogue, także Ludzie w Vogue oraz Vogue Covers.

 • Format

Zdjęcia z opisami, zdjęcia bez opisów. Album w formie książki. Książka w formie albumu. Pojedyncze kadry, części całych sesji. Polaroidy, klisze i całkiem gotowe do publikacji zdjęcia z podpisanymi częściami outfitów. Znajdziemy również listy i szkice. 

 • Cel napisania

Książka, która jest bardziej albumem, niż pozycją do czytania ukazuje wiele zdjęć, który miały, lecz z różnych powodów nigdy nie trafiły na strony brytyjskiego Vogue. Niektóre z nich odpadły w końcowej obróbce magazynu, ze względu na ich zbyt innowacyjną stylizację, czy technikę fotografowania, niektóre z powodu źle zarządzanej kompozycji, a część z tak błahego powodu jak brak miejsca. 

 • Wybór tematów

Niesamowite opisy opatrujące zdjęcia, opowiadają ich historie w sposób pozwalający na przeniesienie się nawet kilkadziesiąt lat wstecz i ujrzenia młodej Twiggy pozującej do zdjęcia w małej czarnej. Czy to stylista, czy początkujący fotograf – każdy zainteresowany tematyką sesji modowych znajdzie w tej pozycji wiele inspiracji, a przede wszystkim dogłębne spojrzenie jak fotografia modowa ewaluowała przez lata. Czarno-biała fotografia Cindy Crawford w srebrno-cekinowym stroju kąpielowym paradującej przez ulice Nowego Yorku, która została wykonana przez Patrica Demarchelier w roku 1990 jest jedynym z wielu obrazów, które mnie osobiście zafascynowały. Uwaga – przy tej pozycji można stracić godziny czasu! Fotografie oczarowują!

Vogue in literature6 - Stylish&Wise

 

1 comment

 1. Why should I read the whole books now? 🤔 I know what is inside now because of the three super summaries 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close