Close

STYLISH & WISE

A trend seeker portal how to stay stylish and wise in the world of art, fashion, lifestyle and beauty.

HYGGE, LYKKE or LAGOM?

HYGGE, LYKKE or LAGOM?

Since the fall season has started for good, there is no better time to remind you a little about the hyggeligt solutions to survive the shorter days and longer nights. Stay warm and read about Scandinavian ways to happiness!

Although primary having nothing to do with consumerism, commercially overused trend for hygge left us with lots of candles leftovers and lack of guilt from staying home under our blankets on Friday night. Without a doubt the Danish lifestyle taught us how to enjoy and celebrate moments of happiness.


Moda na hygge pozostawiła w naszych domach trochę niedopalonych świec i brak poczucia winy z powodu pozostawania w domu pod kocem w piątkowy wieczór. Na pewno ten duński sposób bycia pozwolił nam docenić momenty odznaczające się prostotą i nauczyć się celebrować chwile. Co jeszcze przynoszą ze sobą kolejne skandynawskie wyrażenia charakteryzujące nurty w sposobie życia?

Hygge, Lykke or Lagom

HYGGE 

Hygge itself, described by Meik Wiking – a CEO of The Happiness Research Institute in Copenhagen – as “a key to happiness” related to a special atmosphere and feelings instead of material goods. The expression ‘hygge’, which comes from Norwegian word meaning well-being, symbolises cosiness in Danish. 


Hygge, określana przez Meik Wiking – dyrektora Instytutu Badań nad Szczęściem w Kopenhadze „kluczem do szczęścia“ opisuje atmosferę i odczuwanie, a nie wymyślne dobra materialne. Samo słowo ‚hygge‘ wywodzące się od norweskiego wyrazu określającego dobrostan jest bardzo charakterystycznym, lifestylowym oznaczeniem specyficznej atmosfery przytulności w języku duńskim.

Hygge

Following elements can have a significant influence on hygge perception:

 • Candles
 • Lamps
 • Soft and thick blankets, as well as pillows
 • A cup of hot tea or coffee
 • Home-made cake or some chocolate
 • Your favourite nook
 • A thick sweater                                                                                                                             

Na doświadczanie hygge istotny wpływ mogą mieć następujące elementy:

 • Świece
 • Lampy
 • Miękkie i grube koce oraz poduszki
 • Kubek herbaty i kawy
 • Domowe ciasto i czekolada
 • Ulubiony kącik 
 • Gruby sweter

Hygge - kubek z herbatą, świeca

In his book, Meik refers to thick wool socks in order to emphasize the intangible nature of the hygge by naming one of the chapters “The best things in life are for free.” However, what also belongs to the hygge style is undoubtedly designer lighting. These, even in a minimalistic style, giving only a warm light, do not represent the cheapest interior elements. In Denmark, at every corner you can find shops with lamps looking like pieces of art, as well as the ones that are more vintage and weird. I must admit that since I started paying attention to whether or not the lighting provides warm light, I’ve been reacting very badly to cold LED light bulbs.


W swojej książce Meik nawiązuje do grubych wełnianych skarpet, żeby podkreślić niematerialny charakter hygge tytułując jeden z rozdziałów „Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo“. Jednak co również zalicza się do stylu hygge to bez wątpienia designerskie oświetlenia. Te, choć w minimalistycznym stylu, koniecznie dające ciepłe światło już na pewno do najtańszych nie należą. W Danii, na każdym kroku można znaleźć sklepy z lampami przypominającymi dzieła sztuki, jak i tymi wyglądającymi niezwykle vintage i alternatywnie. Trzeba przyznać, że odkąd zaczęłam zwracać uwagę, czy dane oświetlenie zapewnia ciepłe światło bardzo źle reaguję na zimne LEDy.

Oświetlenie w kawiarni w Kopenhadze

To summarize, you can all practice hygge in so many different ways but what always stays the same is a feeling of calmness and harmony as well as sharing moment of pleasure (cakes!) in a cosy atmosphere (lights) of comfort (a blanket and pillows).

There is only a question remaining whether hygge is not slowly leaving the stage of trendy Scandinavian lifestyle for different life approaches? For the ones that are maybe less hyggelig but more practical?


Podsumowując, hygge można praktykować na wiele sposobów, ale wspólnym mianownikiem pozostanie poczucie spokoju i harmonii oraz dzielenie  razem chwil przyjemności (ciasto!) w przytulnej atmosferze (światło) komfortu (koc i poduszki). 

Pozostaje jednak pytanie, czy hygge powoli nie zastępują inne nurty naśladujące skandynawski styl życia? Może nieco mniej hyggelig, a jednak bardziej praktyczne?

LYKKE

Lykke is also a word from the Danish language, which, unlike the elusive hygge, directly translates into happiness. After the success of his book “Hygge – the key to happiness”, author Meik Wiking decided to continue and described the phenomenon of happiness in Denmark. A very interesting concept allowing to get to know the functioning of the Scandinavian society and explaining why the Danes get such high positions in statistics about the happiness of nations.


Lykke to również wyraz pochodzący z języka duńskiego, który w przeciwieństwie do nieuchwytnego hygge daje jednoznacznie przetłumaczyć się na po prostu ‚szczęście‘. Po sukcesie swojej książki “Hygge – klucz do szczęścia, autor Meik Wiking zdecydował się na kontynuację i opisanie zjawiska szczęścia w Danii. Bardzo ciekawy koncept pozwalający na poznanie funkcjonowania skandynawskiego społeczeństwa i wyjaśniający czemu to właśnie Duńczycy uzyskują tak wysokie pozycje w badaniach szczęścia narodów. 

Hygge, Lykke

Opposite to hygge, lykke can refer to lots of things – the ones about health, life with passion, financial freedom or involvement in social interactions. 

Obviously, reading about lykke you can find common and tested ways to feel happiness, such as increasing outdoor activities (in Denmark it is typical to commute by bike instead of sitting afterhours in a strenuous gym) or spending time with relatives.

What personally appealed to me in terms of methods for achieving lykke described by Meik are very specific actions that can be implemented in everyday life. Increasing the circle of friends can be done by building a local group among people living close to and exchanging all kinds of help: time-wise – caring for a cat when away, equipment-wise – lending a mower, or simply cooking together. Also a great idea for me is to create a mini library in the stairwell, where everyone leaves a book for further reading by a neighbour.

Meik also associated with lykke the importance of trust among society. In Denmark, older people are often “adopted’ as grandparents to families in which they feel needed and appreciated when they look after their children. As a result, families gain additional help to raise their offspring, and these people don’t suffer from loneliness while taking part in family events.

While talking about lykke we cannot forget about freedom. We can feel free while holding a satisfying or dream job, like when we are entrepreneurs and our own bosses.  

Freedom could also mean some free time. Nowadays, it is a luxury, which requires a good time management. The best would be to remove all distractions, such as:

 • Installing apps blocking social media during working hours
 • Specifying amount of time for performing a task – use the Parkinson Law – “work expands so as to fill the time available for its completion”
 • Learning some new vocabulary while waiting
 • Freezing some weekends meals to have them just ready for an upcoming week

Simple but very useful – these methods help to save a few hours of time per week … ☺

Lykke means happiness but let’s not forget that in many countries, not only in Poland or in Germany, people derive strange relief / pleasure? from complaining. Therefore, here comes a German language with help to verbalise a joy of complaining: Beschwerdefreude. As usual, you can count on the German precision in describing feelings!

So my Dears – look for happiness, try Scandinavian inspiration, but remain a free spirit living in harmony with yourself ☺


Stan lykke w przeciwieństwie do stylu hygge można uzyskać na wielu płaszczyznach – tych związanych ze zdrowiem, życiem z pasją, dobrostanem materialnym czy działaniem na rzecz społeczności. 

Oczywiście, czytając o lykke można znaleźć stare, sprawdzone sposoby na poczucie szczęścia, takie jak więcej ruchu na świeżym powietrzu (w Danii typowe jest dojeżdżanie rowerem do pracy, zamiast przesiadywania po godzinach w dusznej siłowni), czy spędzanie czasu z bliskimi. 

Co osobiście mnie spodobało się w sposobach na szczęście opisanych przez Meik to bardzo konkretne akcje, które można wdrożyć do codziennego życia każdego dnia. Zwiększenie grona ludzi nam przyjaznych można uczynić chociażby poprzez budowanie lokalnej grupy wśród osób mieszkających blisko i wymienianie się ofertami różnego rodzaju pomocy: naszymi zasobami jak np. czas – opieka nad kotem w przypadku wyjazdu, sprzęty – użyczenie kosiarki, czy wspólne gotowanie. Również świetnym pomysłem według mnie jest stworzenie mini biblioteczki na klatce schodowej, gdzie każdy zostawia książkę do dalszego przeczytania przez sąsiada. 

Meik w swym wywodzie o lykke wspomina również o randze zaufania wśród społeczeństwa. W Danii zdarza się „adoptować“ osoby starsze jako dziadków i babcie do rodzin, w których opiekując się dziećmi, czują się potrzebni i doceniani. Dzięki temu rodziny zyskują dodatkową pomoc do wychowywania potomstwa, a osoby te biorąc poźniej udział w wydarzeniach rodzinnych nie są dręczone przez samotność.  

Przy Lykke nie możemy także zapomnieć o wolności. Takową można poczuć mając możliwość pracować w zawodzie, który jest naszą pasją, czy np. gdy jesteśmy przedsiębiorcami i jednocześnie swymi własnymi szefami.

Wolność można także rozumieć poprzez posiadanie wolnego czasu. To luksus, który wymaga dobrego zarządzania poprzez ‚uwalnianie‘ czasu od rozpraszaczy w np. poniższy sposób:

 • zainstalowanie aplikacji blokujących social media w trakcie godzin pracy
 • ustalenie konkretnej ilości czasu na wykonanie zadania – tzw. Prawo Parkinsona – „praca się rozciąga i wypełnia czas, który mamy na jej wykonanie“
 • nauka nowych słówek obcych w trakcie niechcianych przerw zamiast przeglądania Facebooka – ach, te kolejki…
 • przygotowywanie weekendowych posiłków w większej ilości na raz i mrożenie na nadchodzący tydzień

Zawsze to kilka godzin tygodniowo do przodu… 🙂 

Lykke to szczęście, a nie zapomnijmy, że w wielu krajach, nie tylko w Polsce, czy w Niemczech, ludzie czerpią dziwną ulgę/przyjemność? z narzekania. Dlatego też, tutaj język niemiecki przychodzi nam z pomocą i gotowcem opisującym radość z narzekania: Beschwerdefreude. Jak zwykle można liczyć na niemiecką precyzję w opisywaniu uczuć!

A więc szukajcie szczęścia, próbujcie skandynawskich inspiracji, pozostając jednak wolnymi ludźmi żyjącymi w zgodzie ze swoją naturą ☺


LAGOM

There was already a trend for hygge, similar lykke, here comes the time for something completely different: LAGOM.

Była już moda na hygge, pokrewne lykke, przyszedł czas na odmienne LAGOM.

Lagom, zyj Lagom

Lagom – not too much, not too little, but just right, the Swedish secret for a happy life. The ways for an everyday harmony described by Anna Brones are reduced to the Swedish art of everything in moderation. Lagom style balance applies to all areas of functioning, from eating through dressing up to work.

Lagom excludes all extremes that you have to deal with in the hectic world. Instead of a constant overeating and starving, overworking and procrastination, months spent on the couch punished with killing training trips, or continuous buying and wasting, we can find lagom useful to compensate extremes in our lifestyle. The word itself meaning “average, middle, right” helps to notice the nobility of not exaggerating.


Lagom – nie za dużo, nie za mało, lecz w sam raz, czyli szwedzki sekret na szczęśliwe życie. Opisane przez Anna Brones sposoby na codzienną harmonię sprowadzone są do szwedzkiej sztuki umiarkowania. Równowaga w stylu lagom  dotyczy wszelkich obszarów funkcjonowania, począwszy od jedzenia poprzez styl ubierania się, a kończąc na pracy.

Lagom wyklucza wszelkie skrajności na dobre rozgoszczone w pędzącym świecie. Zamiast naprzemiennego przejadania się i głodzenia, przepracowywania i prokrastynacji, miesięcy spędzonych na kanapie, a po nich morderczych wyjazdów treningowych, czy ciągłego kupowania i wyrzucania, można zastosować lagom w celu wyrównania ekstremów w naszym stylu życia. Samo słowo oznaczające „średnią, środek, w sam raz“ pomaga dostrzec szlachetność w braku przesady.

Lykke książka z imbirem do herbaty i aparatem fotograficznym Canon

In the book ” Live Lagom: Balanced Living, The Swedish Way” in addition to learning to derive satisfaction from everything that is “just right”, you can also discover the Swedish way to decorate a house, healthy cooking, and celebrating your time with nature. Anna Brones also emphasises the Scandinavian custom of “fika”, the so-called coffee break at work, not intended to only supplement caffeine, but also focuses on chats with colleagues and moving away from the computer. If you want to find balance and harmony in your life activities, lagom is actually worth considering. All aspects of it (also fashion – the Swedish brand Acne – what a literal reflection of lagom!) enriched with wonderful pictures – of course not too much, not too little, but just the right amount ☺ you will find in the above-mentioned position. 


W książce „Żyj Lagom“ oprócz nauki czerpania zadowolenia z wszystkiego, co jest „w sam raz“, można także odkryć szwedzki sposób na dekorowanie wnętrz, gotowanie, jak i obcowanie z naturą. Anna Brones podkreśla także skandynawski zwyczaj, jakim jest „fika“, czyli tzw. przerwa na kawę w pracy, ale mająca nie na celu uzupełnienie kofeiny, lecz głównie pogawędki z kolegami z pracy i odejście od komputera. Jeśli chcecie znaleźć „złoty środek“ w swych życiowych aktywnościach, myślę, że lagom jest warte rozważenia. Wszelkie aspekty lagom (także modowe – szwedzka marka Acne – jakże dosłowne odzwierciedlenie lagom!) wzbogacone w cudne zdjęcia – oczywiście nie za wiele, nie za mało, lecz w sam raz ☺ znajdziecie w powyższej lekturze.

1 comment

 1. You are welcome 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close